Privacy Statement

Privacy Statement Website

In het kader van onze dienstverlening verwerken wij persoonsgegevens van onze cliënten en derden. Wij gaan hier vanzelfsprekend uitermate zorgvuldig mee om. Wij verwerken alleen persoonsgegevens voor zover wij daartoe wettelijk verplicht zijn, voor zover dat noodzakelijk is voor onze dienstverlening of voor zover dat noodzakelijk is voor de behartiging van een specifiek belang (bijvoorbeeld marketing) en het ook gerechtvaardigd is om de betreffende persoonsgegevens voor dat doel te gebruiken. De gegevens worden ook alleen maar gebruikt voor het doel waarvoor de persoonsgegevens verwerkt mogen worden en de persoonsgegevens worden dus niet voor andere doeleinden gebruikt. In alle andere gevallen vragen wij u uitdrukkelijk om uw toestemming de persoonsgegevens te mogen verwerken.

 

Verwerkingsverantwoordelijke

De verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is Turbocheck B.V., statutair gevestigd in Almelo en kantoorhoudende in Almelo aan de Twentepoort West 10-7 (7609 RD). Postbus 31 (7600 AA) in Almelo.

 

Doel verwerking persoonsgegevens

 • Wij zijn wettelijk verplicht om de identiteit van onze cliënten vast te stellen. In bepaalde gevallen, indien de wet ons hiertoe verplicht (zoals de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme of de Wet op de Rechtsbijstand), noteren wij ook het BSN of maken wij een kopie van identiteitsbewijs dat we vervolgens opslaan in ons dossier.
 • Om met onze cliënten en andere betrokken derden in een bepaald dossier te kunnen communiceren hebben wij hun contact- en adresgegevens nodig. Ook hebben wij andere (persoonlijke) informatie nodig over onze cliënten maar ook van derden. Deze persoonsgegevens, dat allerlei informatie kan omvatten, hebben wij nodig om onze kerntaak en dienstverlening, het verlenen van juridisch advies en bijstand, adequaat te kunnen uitoefenen.
 • Verder gebruiken wij de e-mailgegevens en telefoonnummers van (de contactpersonen van) onze cliënten en relaties om hen te informeren over door ons georganiseerde events of om hen gevraagd nieuwsbrieven te verzenden. In geval van bezwaar staken wij deze verwerking.
 • Het voeren van een correcte (dossier-)administratie, facturatie van de verleende diensten en het innen van declaraties.
 • Marketing- en communicatieactiviteiten, zoals het verbeteren van onze product- en dienstinformatie, het uitvoeren van gerichte marketingacties en het uitvoeren en analyseren van cliënttevredenheidsonderzoeken.
 • Het verbeteren en beveiligen van deze website.
 • Overige situaties waarin verwerkingsverantwoordelijke een gerechtvaardigd belang heeft bij de verwerking van uw persoonsgegevens.

 

Welke persoonsgegevens worden er verwerkt

 • (Contact)gegevens en andere persoonsgegevens van onze cliënt(e), onze wederpartij, dan wel van een derde, die nodig zijn ter behandeling van uw zaak c.q. onze dienstverlening;.
 • (Contact)gegevens die u ons mondeling heeft verstrekt.
 • (Contact)gegevens en andere persoonsgegevens ingevuld in contactformulier op deze website.
 • Persoonsgegevens verkregen via onze website, elektronische nieuwsbrieven, commerciële e-mails of daaraan gerelateerde technologieën.
 • Persoonsgegevens beschikbaar op openbare (zakelijke) social media platforms, zoals LinkedIn, Twitter, Facebook.
 • Persoonsgegevens verkregen uit het handelsregister bij de Kamer van Koophandel en uit (de openbare registers van) het Kadaster.
 • Persoonsgegevens beschikbaar op openbare (zakelijke) websites en andere bronnen.

 

Professioneel beheer en beveiliging

Verwerkingsverantwoordelijke spant zich ervoor in uw persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen, rekening houdend met de stand van de techniek voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemde beveiligingsniveau af te stellen.

Alle persoonsgegevens bewaren wij in (digitale) dossiers. Teneinde een kwalitatief hoogwaardige dienstverlening te kunnen bieden maken wij voor het beheer van onze digitale dossiers gebruik van professionele en ter zake gespecialiseerde dienstverleners.

In het geval verwerkingsverantwoordelijke gebruikmaakt van diensten van derden, zoals een IT-leverancier, zal een verwerkingsverantwoordelijke in een verwerkingsovereenkomst afspraken vastleggen over de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens.

 

Persoonsgegevens delen met derden

Persoonsgegevens worden alleen verstrekt aan derden (niet zijnde verwerkers) indien de wet ons hiertoe verplicht of indien dit noodzakelijk is in het kader van de dienstverlening. Hierbij kan worden gedacht aan toezenden van (digitale) documenten/stukken (waarin persoonsgegevens zouden kunnen staan) aan de volgende partijen: rechterlijke instanties of daarmee gelijk te stellen instanties (zoals de belastingdienst, arbiters, geschillencommissies en/of UWV), wederpartijen, deurwaarders, medisch adviseurs, financieel adviseurs of andere bij zaak betrokken derden zoals mediators.

Tevens schakelen wij in een aantal gevallen derde partijen in die namens en in opdracht van verwerkingsverantwoordelijke een deel van de verwerking op zich nemen, zoals onze IT-dienstverlener die het onderhoud en het beheer van onze IT verzorgt alsmede onze hosting dienstverlener op wiens servers wij de gegevens en data opslaan, op wiens server onze website wordt gehost en die tevens het onderhoud en beheer van onze website verzorgt.

Verder verstrekken wij in geen geval persoonsgegevens aan derden zonder uitdrukkelijke toestemming van de betrokken persoon.

 

Bewaartermijn

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is. Na afronding van de zaak wordt het dossier gesloten en gearchiveerd. Dossiers (en de daarmee de persoonsgegevens in die dossiers) worden bewaard voor 7 jaar overeenkomstig de fiscale bewaarplicht voor administratie. Als uitgangspunt geldt dus dat een dossier minimaal 7 jaar na de sluiting ervan wordt bewaard. Voorts worden de wettelijke verval- en verjaringstermijnen gevolgd. Dit laatste kan ertoe leiden dat stukken als gevolg daarvan noodzakelijkerwijs langer moeten worden bewaard.

Persoonsgegevens verkregen via het contactformulier op deze website en door digitale formulieren gebruikt voor (de uitnodiging van) events worden online niet langer dan 14 dagen bewaard.

 

Rechten

U heeft het recht om inzage of rectificatie van uw persoonsgegevens te verzoeken of een beperking van de verwerking van een bepaald persoonsgegeven of het wissen daarvan te verzoeken. Ook heeft u het recht om – op verzoek – persoonsgegevens in een gangbaar digitaal formaat aangeleverd te krijgen.

U kunt te allen tijde een gegeven toestemming voor verwerking intrekken. In dat geval zullen wij de betreffende verwerking staken.

U heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van bepaalde persoonsgegevens.

Hierbij geldt wel de beperking dat wij kunnen besluiten om geen gehoor te geven aan deze verzoeken indien wij als gevolg daarvan in strijd zouden handelen met onze (wettelijke) plicht op grond van de Advocatenwet en aanverwante wet- en regelgeving en/of in strijd zouden handelen met ons primaire plicht tot behartiging van de belangen van onze cliënten.

Er kunnen zich voorts omstandigheden voordoen waarbij verwerkingsverantwoordelijke aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledige uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan geheimhoudingsplicht en wettelijke bewaartermijnen.

 

Klachten

U heeft het recht om, indien u na een klacht niet in samenspraak met verwerkingsverantwoordelijke tot een oplossing kan komen, een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt uw klacht schriftelijk indienen en insturen naar het volgende adres:

Autoriteit Persoonsgegevens
Postbus 93374, 2509 AJ
Den Haag

 

Links

Deze website bevat mogelijk links naar andere websites. Wij dragen geen verantwoordelijkheid met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor het privacy statement, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

 

Cookies

Een cookie is een klein bestandje dat door de u bezochte website automatisch op uw harde schijf wordt opgeslagen. Turbocheck B.V. maakt op deze website gebruik van cookies.

 

Aanpassingen Privacy Statement

Omdat de wet- en regelgeving dan wel de omstandigheden waaronder verwerkingsverantwoordelijke uw persoonsgegevens verwerken kunnen wijzigen behoudt verwerkingsverantwoordelijke zich het recht voor om de inhoud van dit privacy statement op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

 

Vragen / contact

Heeft u vragen of opmerkingen over het gehanteerde privacybeleid of over de verwerking van uw persoonsgegevens, neemt u dan contact met ons op via het contactformulier.

Turbocheck B.V.