Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie

Vereenvoudigd weergegeven gaat een rechtspersoon die haar schulden niet meer kan betalen failliet. In het geval van een faillissement wordt er door de rechtbank een curator benoemd die in de eerste plaats de belangen van de schuldeisers behartigt. Daarbij doet de curator onderzoek naar hetgeen zich heeft afgespeeld voorafgaand aan het faillissement. In het geval zich gedurende de periode voor het faillissement onrechtmatigheden hebben voorgedaan kan de curator orde op zaken stellen of een procedure starten. Met de aanwezigheid van een curator is de positie van schuldeisers in het geval van een faillissement beschermd.

Op het moment dat een rechtspersoon haar schulden niet meer kan betalen, biedt de wet in plaats van een faillissement ook nog een alternatieve escape: de turboliquidatie. Wanneer een rechtspersoon op het moment van ontbinden wel schulden maar geen baten (geen activa etc.) heeft, houdt de rechtspersoon op te bestaan. Het bestuur vult een formulier in op de website van de Kamer van Koophandel en de rechtspersoon wordt uitgeschreven uit het Handelsregister. 

Schuldeisers blijven radeloos en zonder informatie achter. Anders dan tijdens een faillissement wordt er in het geval van een turboliquidatie geen curator benoemd die onderzoek doet naar de gang van zaken.

De informatieachterstand en het ontbrekende toezicht maakt de turboliquidatie een ontzettend misbruikgevoelig instrument. Het is heel simpel: een rechtspersoon wordt volgestopt met voorraad, de voorraad wordt verkocht, de omzet wordt uit de rechtspersoon gehaald als gevolg waarvan er geen baten meer aanwezig zijn, turboliquideren, klaar. Een kind kan de was doen.

Turboliquidatie

Het ontbinden van een rechtspersoon kan worden bewerkstelligd met behulp van een besluit van de algemene vergadering, op grond van artikel 2:19 lid 1 sub a BW. Indien de rechtspersoon op het moment van het besluit van de algemene vergadering geen baten meer heeft, houdt de rechtspersoon op dat moment op te bestaan, hetgeen volgt uit artikel 2:19 lid 4 BW. Dit fenomeen wordt ook wel de turboliquidatie genoemd. De turboliquidatie is een veel gebruikte methode om rechtspersonen te ontbinden en te laten verdwijnen.

Het belangrijkste kenmerk van de turboliquidatie volgt uit de wet: er vindt geen vereffeningsprocedure plaats.

Wanneer de rechtspersoon niet meer over baten meer beschikt ten tijde van het ontbindingsbesluit van de algemene vergadering, zoals beschreven in artikel 2:19 lid 1 sub a BW, houdt de besloten vennootschap onmiddellijk op te bestaan, ingevolge artikel 2:19 lid 4 BW. Vanwege het ontbreken van een vereffeningsprocedure wordt de turboliquidatie als interessante en snelle mogelijkheid gezien om een rechtspersoon te laten ophouden te bestaan.

Cijfers

In 2022 vonden 2.144 faillissementen plaats tegenover 46.579 turboliquidaties. Dat betekent dat er in 2022 ruim twintig keer meer turboliquidaties plaats hebben gevonden dan faillissementen. Per week werden er in 2022 meer dan 900 rechtspersonen geturboliquideerd. Uit wetenschappelijk onderzoek van het Wetenschappelijk Onderzoek – en Documentatiecentrum van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (2018) volgt dat in 30% van de faillissementen zeker of waarschijnlijk sprake is van strafbare feiten en/of onrechtmatige nalatigheid. Uit het onderzoek volgt dat er in 2015 in totaal 5.266 rechtspersonen failliet gingen waarbij in totaal voor een bedrag van € 1.560.000.000 sprake was van zekere en waarschijnlijke frauduleuze schulden. Gemiddeld is een faillissement als gevolg van deze cijfers dus goed voor bijna € 300.000,- zekere en waarschijnlijke frauduleuze schulden. Wanneer dit cijfer vermenigvuldigd wordt met het aantal turboliquidaties van 46.579 zou in 2022 in totaal sprake zijn van ruim 13 miljard aan  zekere en waarschijnlijke frauduleuze schulden binnen turboliquidaties.

Schuldeisers

Wanneer een besloten vennootschap door middel van een turboliquidatie ontbonden wordt en daarmee ophoudt te bestaan, worden schuldeisers in een moeilijke positie gebracht. Deze moeilijke positie houdt in dat schuldeisers met weinig informatie op zak, moeten nagaan of er daadwerkelijk geen baten meer aanwezig zijn en wat hun juridische positie is. Met behulp van een aanvraag bij www.turbocheck.nl ontvangt u per direct een rapport ten aanzien van uw juridische positie tegenover uw klant en adviseren wij tevens over vervolgstappen.

Voor €99,- weet u op welke manier u uw klant het best kan aanspreken

Vul hieronder uw gegevens en de gegevens van uw klant in, en ontvang binnen 48 uur een rapport van uw juridische positie en een helder advies ten aanzien van de mogelijke vervolgstappen.* Dit voor slechts €99,- ex btw, waarbij betaling per iDeal of factuur mogelijk is.

*de termijn van 48 uur is een schatting waaraan expliciet geen rechten kunnen worden ontleend. Wanneer de turboliquidatie dateert van na 15 november 2023 hebben de bestuurders 14 dagen de tijd om aan hun verplichtingen te voldoen. In dat geval ontvangt u in beginsel binnen 48 uur na afloop van deze 14 dagen uw rapport.